Linaje

Los Sutra relatan que el Buda, dando una conferencia delante de numerosas personas en el pico de los Buitres, por un momento dejó de hablar y, sonriendo, cogió una flor y la hizo girar entre sus dedos. Mahakashyapa, su discípulo, era uno entre las miles de personas presentes y sin embargo el único en ver su gesto. Así pues, Mahakashyapa sonrió también; en este instante ambos se miraron. El espíritu de Mahakashyapa se volvió en completa intimidad con el espíritu del Buda. Fue iluminado por el espíritu del Buda y ambos fueron un mismo espíritu.

Entonces el Buda se dirigió a la asamblea y dijo:

“Tengo una enseñanza muy sutil, el Tesoro del Ojo del verdadero Dharma, ahora lo transmito a Mahakashyapa.”

Aquí tuvo lugar la primera transmisión íntima del Dharma. Se la considera como el primer eslabón de la sucesión de los Maestros Zen, que continúa perpetuándose en nuestros días. Transmisión más allá de las palabras y de los textos I Shin Den Shin: de mi espíritu a tu espíritu.

INDIA

 

1. Mahakasyapa

2. Ananda

3. Shanavashin

4. Upagupta

5. Dhitika

6. Mishaka

7. Vasumitra

8. Buddhanandi

9. Buddhamitra

10. Parshva

11. Punyayasha

12. Anabodhi

13. Kapimala

14. Nagarjuna

15. Kanadeva

16. Rahulabhadra

17. Samghanandi

18. Samghayathata

19. Kumaralata

20. Shayata

21. Vasubandhu

22. Manorata

23. Haklenayasha

24. Simhabodhi

25. Bashashita

26. Punyamitra

27. Prajnadhara

28. Bodhidharma

CHINA

 

1. Bodhidharma

2. Taiso Eka

3. Kanchi Sosan

4. Daihi Doshin

5. Daiman Konin

6. Daikan Eno

7. Seigen Gyoshi

8. Sekito Kisen

9. Yakusan Igen

10. Ungan Donjo

11. TozanRyokai

12. Ungo Doyo

13. Doan Dohi

14. Doan Kanshi

15. Ryozan Enkan

16. Taiyo Kyogen

17. Toshi Gisei

18. Fuyo Dokai

19. TankaShinjun

20. Choro Seiryo

21. TendoSokaku

22. SetchoChikan

23. Tendo Nyojo

24. Eihei Dogen

JAPÓN

 

1. Eihei Dogen

2. Kohun Ejo

3. Tettsu Gikai

4. Keizan Jokin

5. Meiho Sotetsu

6. Shugan Dochin

7. Tetsuzan Shikaku

8. Keigen Eisho

9. Chuzan Ryohun

10. Gisan Tonin

11. Shogaku Kenryu

12. Kinen Horyu

13. Teishitsu Chisen

14. Kokei Shojun

15. Sesso Yuho

16. Kaiten Genju

17. Shuzan Shunsho

18. Chozan Senetsu

19. Fukuchu Kochi

20. Meido Yuton

21. Hakuho Gentekki

22. Gesshu Soko

23. Tokuo Ryoko

24. Mokushi Soen

25. Genkyoku Ganki

26. Kokoku Soryu

27. Rosetsu Ryuko

28. Seggai Kozan

29. Shoryu Koho

30. Shokoku Zenko

31. Somon Kodo

32. MokudoTaisen

EUROPA

 

1. MokudoTaisen

2. Rempo Niwa

3. Taigen Kosen

4. Seikyu Kosen